foto: annemieke van der togt

Compliance

Compliance

Voorwaarden voor integer handelen

Compliance officer ondersteunt bij een integere bedrijfsvoering
De NPO heeft een compliance officer aangesteld die uitvoering geeft aan het door de raad van bestuur geformuleerde integriteitsbeleid en verantwoordelijk is voor de toetsing op het correct naleven van de voorschriften uit de Gedragscode Goed Bestuur en Integriteit.

2013-06-15 00:00:00 AMSTERDAM - Trijntje Oosterhuis brengt een cover van Andre Hazes tijdens het concert Holland zingt Hazes in Ziggo Dome. ANP KIPPA LEVIN DEN BOER

De raad van bestuur van de NPO bestaat sinds 2012 uit twee leden en de raad van toezicht uit vijf leden. De werkwijze, taken, bevoegdheden, het benoemen, schorsen en ontslaan van de (leden van de) raad van bestuur en de raad van toezicht zijn uiteengezet in de Mediawet en de statuten van de Stichting NPO. De werkwijzen van de raad van bestuur en raad van toezicht zijn in het verslagjaar 2015 ongewijzigd gebleven.

Aan iedere medewerker wordt jaarlijks gevraagd zich te verantwoorden over integer handelen door het invullen van een online compliance-verklaring. Hierin wordt melding gemaakt van gegeven en ontvangen geschenken, nevenfuncties en aanvaarde uitnodigingen. De uitnodigingen van de leden van de raad van bestuur en de leden van het directieteam worden wekelijks in een overzicht opgenomen en getoetst door de compliance officer aan de voorwaarden voor aanvaarding uit de Code Goed bestuur.

Financiële belangen van medewerkers en/of hun partners in ondernemingen die een (in)directe relatie met de NPO-organisatie hebben, worden opgenomen in de desbetreffende registers. In 2015 is er één melding binnengekomen van een financieel belang. Het gaat om de partner van een NPO-medewerker, die als producent opdrachten verricht voor omroepen. De relatie van de NPO met deze producent is indirect, omdat omroepen als opdrachtgever van deze producent optreden. De NPO-medewerker is niet betrokken bij de programmering en heeft daarmee geen enkele bemoeienis met mogelijke plaatsing van de programma’s van deze producent. Het maken van nadere afspraken was dan ook niet nodig.

Topfunctionarissen melden beleggingen en daarmee samenhangende transacties in sectorgerelateerde ondernemingen. De leden van de raad van toezicht, de raad van bestuur en het directieteam van de NPO hebben allen verklaard niet over dit soort beleggingen te beschikken. Er zijn in 2015 geen aanwijzingen geweest dat er faciliteiten of diensten zijn aangenomen die de onafhankelijke positie van de medewerkers van de stichting NPO ten opzichte van de aanbieders hebben beïnvloed. Er zijn in 2015 binnen de NPO-organisatie geen meldingen geweest in het kader van de klokkenluidersregeling.

De leden van de raad van toezicht zijn benoemd bij Koninklijk Besluit. De taakverdeling van de leden van de raad van toezicht, evenals zijn werkwijze, zijn conform Richtlijn 1 neergelegd in een Reglement. De jaarinkomens van de leden van de raad van bestuur en de raad van toezicht worden openbaar gemaakt in dit jaarverslag. Er zijn geen leningen, garanties en dergelijke aan de leden van de raad van bestuur en de raad van toezicht verstrekt.

De raad van bestuur bestaat uit een man en een vrouw, de raad van toezicht bestond in 2015 uit twee vrouwen en drie mannen. Hiermee voldoet de NPO ruimschoots aan de inspanningsverplichting uit de Wet Bestuur en Toezicht met betrekking tot de samenstelling van beide organen.

AMSTERDAM - Shorttrackers Sjinkie Knegt (L) en Koen Hakkenberg (R) tijdens de 500 meter heat bij NK shorttrack op de Amsterdamse Jaap Edenbaan. ANP KOEN SUYK

De Gedragscode schrijft voor, dat openbaar verantwoording wordt afgelegd indien wordt afgeweken van onderdelen van de Richtlijnen. Dit doen wij via dit jaarverslag. De afwijkingen hebben betrekking op Richtlijn 2, paragraaf 2.6 inzake het aannemen en geven van geschenken. Artikel 2.6.5 stelt dat een gegeven geschenk niet meer dan 50 euro bedraagt en dat alle gegeven en ontvangen geschenken met een waarde van meer dan 50 euro aan derden moeten worden opgenomen in een openbaar register. De NPO aanvaardt en geeft in principe geen geschenken met een waarde van meer dan 50 euro, maar hiervan kan wel in bijzondere gevallen worden afgeweken. Alleen de gegeven geschenken met een waarde van meer dan 50 euro worden evenwel opgenomen in een register, dat te vinden is op de corporate site van de NPO. Als geschenk (ontvangen of gegeven) wordt niet beschouwd de waarde van een uitnodiging, bijvoorbeeld voor evenementen e.d. Met betrekking tot het aanvaarden van een uitnodiging wordt wel altijd een afweging gemaakt aan de hand van criteria die in de Gedragscode zijn opgenomen.

De Gedragscode Goed Bestuur en Integriteit bevat ook voorschriften die betrekking hebben op de bedrijfsvoering, zoals uitgaven, kostendeclaraties en reizen buitenland. Deze zijn verwerkt in de bedrijfsregelingen.

Alle medewerkers van de NPO-organisatie doen opgave van al hun nevenfuncties en actualiseren deze opgave ook jaarlijks. De nevenfuncties van de raad van bestuur en de raad van toezicht worden bovendien gepubliceerd op de corporate website van de NPO en in dit jaarverslag. Daarbij wordt getoetst of aanvaarding van een nevenfunctie de schijn zou kunnen wekken dat de onafhankelijkheid van de betrokken functionaris niet is gegarandeerd. Mocht dit het geval zijn (geworden), dan wordt de nevenfunctie niet aanvaard of beëindigd.

CIPO legt verantwoording af via een afzonderlijk jaarverslag. Zie daarvoor www.npointegriteit.nl. Meer informatie over het onderwerp governance en een verslag over het afgelopen jaar door de compliance officer is terug te vinden op de website http://over.npo.nl/.

In control-verklaring 2015
Ieder lid van de raad van bestuur verklaart dat, voor zover hem of haar bekend:

  • de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de activa, de passiva, de financiële positie en het resultaat van de NPO-organisatie, en
  • het jaarverslag een getrouw beeld geeft omtrent de toestand op 31 december 2015 en de gang van zaken gedurende het boekjaar 2015 van de NPO-organisatie, en
  • de risico’s waarmee de NPO-organisatie wordt geconfronteerd en hoe deze beheerst worden afdoende in dit verslag zijn beschreven. De raad van bestuur is zich ervan bewust dat risicobeheersing- en controlesystemen geen absolute zekerheid geven, dat risico’s volledig worden uitgebannen en dat ongewenste situaties worden voorkomen. Daarom blijft de raad van bestuur gericht op verdere optimalisatie van het governanceraamwerk van de NPO-organisatie, zoals in dit verslag beschreven.