BNN VARA - erik_brommer2

Verslag
raad van
toezicht

Verslag raad van toezicht

Dit jaarverslag is onder verantwoordelijkheid van de nieuwe raad van toezicht tot stand gekomen. Hierbij spreken we onze grote dank uit voor de jarenlange inzet en betrokkenheid bij de NPO van de vorige raad van toezicht onder leiding van de voorzitter de heer Smaling en de leden de heer Dijkhuizen, de heer Van Eijk, mevrouw Frissen en mevrouw Van der Veer.

Freek Vonk Wetenschap klein

Taak
De raad van toezicht ziet toe op de algemene gang van zaken in de NPO-organisatie, op de kwaliteit van de besturing door de raad van bestuur, op de strategie, het (financiële) beleid en de samenwerking en coördinatie binnen de NPO. Voorts benoemt de raad van toezicht de leden van de raad van bestuur en fungeert daarvoor als klankbord. De raad van toezicht wordt conform de huidige Mediawet 2008 op voordracht van de minister van OCW door de Kroon benoemd.

Samenstelling
Gedurende het verslagjaar bleef de samenstelling van de raad van toezicht ongewijzigd. Alle leden zitten in hun tweede termijn; die eindigt ultimo 2015. Dit betekent dat er vanaf 1 januari 2016 een gehele nieuwe raad van toezicht is aangetreden.

Functioneren
Het jaar 2015 stond grotendeels in het teken van het Concessiebeleidsplan; de inrichting van de publieke omroep in de periode 2016-2020. De raad van toezicht kwam in het verslagjaar zeven keer in reguliere vergaderingen bijeen:

  • In januari besprak de raad van toezicht onder andere de ambities voor 2015 en de kaderbrief.
  • Begin april kwam de jaarrekening 2014 en het jaarverslag, alsmede het Concessiebeleidsplan aan de orde.
  • Eind april stond ondermeer de herziene Mediawet, het Concessiebeleidsplan en het treasurystatuut op de agenda.
  • In de junivergadering stelde de raad van toezicht het Jaarverslag en de Jaarrekening 2014 vast en werd het financieel kader voor het Meerjarenbeleidsplan besproken.
  • In juli sprak de raad van toezicht over de Eredivisierechten en de NOS, de inrichting van de NPO-organisatie, NLziet en de investering in de radiostudio’s.
  • In augustus werd aandacht besteed aan het Meerjarenbeleidsplan, de voortgangsrapportage kijk- en luistercijfers, managementinformatie, gelieerde entiteiten en de Stichting Videma en Thuiskopie.
  • In november besprak de raad van toezicht de begroting 2016, alsmede de managementletter, de gevolgen van de mogelijk herziene Mediawet voor de NPO-organisatie en het NPO-fonds.
  • In vrijwel alle vergaderingen werd aandacht gegeven aan actuele, vaak politieke ontwikkelingen en aan de voortgang van langer lopende projecten.

Voorafgaand aan het reguliere overleg met de raad van bestuur kwam de raad van toezicht kort bijeen voor een onderling overleg. Eenmaal per jaar kwam de raad van toezicht, samen met de raad van bestuur, een hele dag bijeen om, zonder strakke agenda, te praten over vraagstukken die betrekking hebben op de ontwikkeling van het bestel en het toezicht.

Voorts kwamen de raden van toezicht en bestuur in het voorjaar bijeen voor een zogenaamde bosmiddag. Daarin werd stilgestaan bij het Concessiebeleidsplan. Een aantal malen zijn vertegenwoordigers van het College van Omroepen gehoord door een afvaardiging van de raad van toezicht. In die ontmoetingen is aandacht besteed aan die onderdelen, dan wel de uitwerking daarvan, in het Concessiebeleidsplan, waartegen door het CVO bezwaren zijn geuit.

De zelfevaluatie van de raad van toezicht heeft in 2015 onder externe begeleiding plaatsgevonden. Daarbij zijn tevens de nieuwe positionering van de raad van toezicht, die voortvloeit uit het wijzigende takenpakket in het ontwerp van de nieuwe Mediawet en de daarbij behorende profielen besproken. De inhoud daarvan is gedeeld met het ministerie van OCW en vervolgens met het bureau dat met de werving van een nieuwe raad van toezicht is belast. Ook de voorzitter van de benoemingsadviescommissie is bijgepraat. In december stuurde de raad van toezicht aan de staatssecretaris een brief met bezwaren over de benoeming van de nieuwe raad van toezicht per 1 januari 2016.

In september was een lid van de raad van toezicht aanwezig in een overlegvergadering met de ondernemingsraad NPO (een zogenaamd Artikel 24-overleg).

Nederland, Almere, 20 januari 2014 Ali B (Bouali) Foto: Merlijn Doomernik

Commissies
De raad van toezicht kent een audit- en een remuneratiecommissie. De auditcommissie bestaat uit mevrouw A. van der Veer (voorzitter) en de heer N. van Eijk; de remuneratiecommissie uit de heer C. Smaling (voorzitter), de heer A. Dijkhuizen en mevrouw V. Frissen.

De auditcommissie heeft onder andere de Jaarrekening 2014, het financieel deel van de Meerjarenbegroting 2015-2019 en de begroting 2016 voorbereid ten behoeve van besluitvorming door de raad van toezicht. De auditcommissie heeft gesprekken gevoerd met de externe accountant over het accountantsverslag bij Jaarrekening 2014 en de Management Letter volgend uit de interim controle. Ook heeft de commissie ingestemd met het controleplan 2015 van de externe accountant.

De commissie besteedde tevens aandacht aan de zakelijke relatie tussen NPO en NOS, de governance van gelieerde entiteiten, het treasurystatuut, het risicomanagement, en, mede met het oog op de veranderende rol van de NPO, de ontwikkeling van de stuur/managementinformatie en de interne auditfunctie. Verder heeft de commissie het interne audit charter vastgesteld.

De remuneratiecommissie heeft het functioneren van de raad van bestuur geëvalueerd en de bevindingen besproken met de (individuele leden van de) raad van bestuur.

Tot slot een woord van dank voor de raad van bestuur en de medewerkers van de NPO-organisatie voor de betoonde inzet en de geleverde prestaties.

Hilversum, 25 mei 2016

Dhr. Mr. Drs. B.J. Bruins (voorzitter)
Mw. Dr. M.E.M. Doorewaard
Mw. Drs. F.C.N.M den Boer
Mw. Mr. G.V.M. Veldhoen
Dhr. Drs. F.P.S.C. Vrancken Peeters