Zaandam / Brugklas / Tuvalu Media / Portretten en set / AVROTROS

Sociaal
jaarverslag

Sociaal jaarverslag

Verbinden aan missie en kerntaken

Het Concessiebeleidsplan 2016-2020 en de daaruit voortvloeiende strategische doelstellingen zijn het fundament van de HR-strategie 2016 die in 2015 is vastgesteld. We willen onze mensen verbinden aan de missie en de kerntaken van de NPO. Een omgeving creëren waarin onze medewerkers kunnen excelleren en kunnen groeien. Het beste uit hen halen, maar vooral met veel plezier één crossmediaal NPO-team vormen.

NieuwsuurHR-afdeling onder de loep genomen
De vernieuwing van NPO vraagt om een ambitieuze HR-afdeling en aanpak. Vorig jaar is de HR-afdeling onder de loep genomen en zijn veranderingen doorgevoerd in de personele bezetting en de benadering van de interne stakeholders. Dit heeft geleid tot een beter, passender aanbod van HR-diensten, een digitaliseringsslag en een heldere focus op talent- en organisatieontwikkeling, die goed aansluit bij de koers die de NPO de komende jaren zal varen.

Talentontwikkeling strategisch speerpunt
In 2015 is stevig geïnvesteerd in individuele en teamopleidingen. Ook werd veel energie gestoken in permanente educatie, deels via de faciliteiten van Werkstation, het digitale employabilitycentrum van de Nederlandse publieke omroepen. Het komend jaar zal de focus liggen op de implementatie van een management development-programma, competentie gerichte trainingen en coaching. Om het belang van talentmanagement te onderschrijven, wordt begin 2016 een Talentmanager aangesteld en zullen er coachpools worden samengesteld, waar individuele medewerkers en teams gebruik van kunnen maken. Vorig jaar hebben twintig medewerkers een coaching- of loopbaantraject gevolgd.

NPO Radio 6
Begin 2015 werd een voornemen gepresenteerd om NPO Radio 6 om te vormen van een volledige hoofdzender naar een themakanaal onder NPO Radio 2. De betrokken medewerkers werden in een vroeg stadium op de hoogte gebracht, in de wetenschap dat de wettelijke besluitvorming eind 2015 of begin 2016 afgerond zou worden. De RvB heeft een adviesaanvraag aangeboden aan de OR voor de herplaatsing van de zes betrokken medewerkers van de NPO-organisatie. In de adviesaanvraag is beschreven dat voor alle zes NPO-medewerkers een passende functie elders binnen de Directie Radio was voorzien. De betrokken NPO-medewerkers hebben ingestemd met de aangeboden functies. Per 1 januari 2016 is NPO Radio 6 gestopt als aparte zender en wordt het voortgezet als themakanaal NPO Soul & Jazz bij NPO Radio 2. Met overdag non-stop muziek en ’s avonds gepresenteerde programma’s.

Publiek en Marketing
Om de binding met het publiek en onze publieke waarde te versterken, is gekozen voor een platform- en afdelingsoverstijgende marketing- en communicatieafdeling. Deze centrale afdeling Publiek en Marketing is vorig jaar van start gegaan met vier afdelingen: Merk- en Marketingstrategie, Publieksonderzoek, Communicatie & Woordvoering en Digital Media Management.

Een groot deel van de bezetting is gevormd door medewerkers die al in dienst waren van de NPO. Daarnaast zijn er vacatures opengesteld die in de loop van het eerste halfjaar grotendeels zijn vervuld. Eind 2015 is besloten om het team Communicatie & Woordvoering in twee teams voort te zetten, voor een betere focus op de diverse aandachtsgebieden. Het nieuwe marketingplan wordt in 2016 in volle vaart uitgevoerd.

Verbouwing 2015
Na de reorganisaties van de afgelopen jaren is er kostbare leegstand ontstaan en is besloten tot verbouwing. Sinds het najaar van 2015 maken wij optimaal gebruik van de begane grond en de eerste verdieping en wordt er volgens een flexconcept gewerkt. De andere etages worden in 2016 geschikt gemaakt om hier radiostudio’s te huisvesten. Met de verbouwing is ook de inrichting flink gemoderniseerd. Dit draagt bij aan een open werksfeer en transparante cultuur van de NPO. Vanuit de stuurgroep Huisvesting zijn de medewerkers via de drie projectgroepen Bricks, Bytes en Behaviour goed voorbereid en ondersteund.

Medewerkers werden getraind in het gebruik van Skype for Business en kregen de gelegenheid om in verschillende opstellingen de nieuwe meubels te bekijken en te testen. Met de workshop De vloer op werden fictieve dilemma’s over flexibel werken uitgebeeld door acteurs en kregen de medewerkers handvaten aangeboden om prettig samen te werken in een flexibele omgeving.

Diversiteit
De NPO onderstreept het belang van een medewerkersbestand, dat zoveel mogelijk een afspiegeling vormt van de Nederlandse maatschappij. De NPO wil een organisatie zijn waar iedereen zich welkom voelt en verbonden voelt ongeacht nationaliteit, sekse, leeftijd, lichamelijke beperkingen en afkomst. Een diverse cultuur maakt een organisatie innovatief, creatief en wendbaar. Als organisatie blijven wij focussen op gelijke kansen voor een ieder bij de instroom en doorstroom van onze medewerkers. Diversiteit staat voor 2016 hoog op de strategische agenda van de raad van bestuur en de afdeling Human Resources.

Een van de strategische speerpunten is gender (sekse) waarbij gestreefd wordt naar een 50/50 man-vrouwverhouding in de top en sub-top van het NPO functiegebouw en een evenwichtige man-vrouwverhouding over alle salarisklassen. De NPO ligt in 2015 op koers met dit streven. In top- en sub-topfuncties is in 2015 het percentage gelijk gebleven ten opzichte van het jaar ervoor. Wel is een kleine toename (van 4%) in de top en een afname van 4% in de subtop te zien. In de evenwichtige verdeling over de salarisschalen van G en hoger is een verbetering te zien ten opzichte van 2014. 39% mannen zitten in salarisschaal G en hoger tegenover 33% vrouwen.

In 2015 is onderzoek gedaan naar de nieuwe participatiewet (vergroten instroom van gehandicapte medewerkers) en de mogelijkheden daarbij voor de NPO. De ingangsdatum van de participatiewet is verschoven naar 2016. Het komend jaar zal ons beleid hierop verder worden uitgewerkt.

Cao 2015–2016
Op 29 juni 2015 bereikten werkgevers en werknemersorganisaties overeenstemming over een nieuwe cao voor de periode vanaf 1 januari 2015 tot en met 31 december 2016. Afspraken zijn gemaakt over:

Salaris
In 2015 en 2016 worden de salarissen structureel verhoogd. De stijging bedraagt in totaal 2,5%. Daarnaast ontvingen medewerkers in 2015 tweemaal een eenmalige uitkering van 1%.

Flex & Zekerheid
In overeenstemming met de Wet Werk & Zekerheid kunnen werknemers maximaal drie contracten gedurende 24 maanden krijgen. Een uitbreidingsmogelijkheid werd overeengekomen tot zes contracten in 48 maanden voor bepaalde functies, met name de functies bij programma’s.

Sociale Regeling
Een sociale regeling werd overeengekomen en opgenomen in de cao. Deze regeling is ook van toepassing op medewerkers met een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd die niet wordt verlengd.

Partiële terugtreding Ouderen
Medewerkers van 57 jaar en ouder kunnen hun dienstverband met 11% terugbrengen tegen een salaris van 94,5% en 100% pensioenopbouw. In verband hiermee is de regeling leeftijdsdagen vervallen per 1 januari 2016. Er is een overgangsregeling voor werknemers die op 31 december 2015 al aanspraak hadden op leeftijdsdagen. Deze dagen vervallen niet, maar worden ingeleverd als betreffende werknemer van de PTO-regeling gebruik wil maken.

SJVS-Grafiek-1

SJVS-Grafiek-2,3

SJVS-Grafiek-4